Aqidah Ahli Sunnah Wa Al- Jamaa’ah & Cabarannya Merentasi Abad

 

TAJUK                        :Aqidah Ahli Sunnah Wa Al- Jamaa’ah & Cabarannya Merentasi

  Abad

PENULIS                    :Ustaz Haji Mahfuz Bin Muhammad

PENTERJEMAH         :Tiada

PENERBIT                  :Jabatan Mufti Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan

TAHUN TERBITAN    :Februari 2012

HARGA                       : RM 5

BIL HALAMAN           : 29

 

SINOPSIS

AQIDAH AHLI AL-SUNNAH WA AL-JAMAA’AH

UstazHjMahfuz bin Muhammad @ Hj Khalil dilahirkan di kampung Batu 6, Bukit Naga, Kelang, Selangor Darul Ehsan. Mendapatpendidikanawaldaripondokayahandanya ‘Ribat al-Fuad’ yang mana ayahandanya juga merupakanmudirMaahadHisyamuddin Sg. Bertih, Kelang, Selangor. UstazMahfuz juga merupakananakdidikdaripondokManabi’ulUlum, Kubang Ulu, Penanti Seberang Prai pada tahun  8oan. Beliaumelanjutkanpelajarankeperingkat Ijazah Pertama di Universiti Al- Azhar, Kaherahdalam Bahasa Arab daritahun 1990-1997. Pada tahun 2000 beliauberhijrahke Sudan dan kembalisemulakeMesirdenganmengikutikursus Diploma Fatwa di Dar al-Ifta’, Mesirsehinggamemperolehi  diploma fatwa pada tahun 2001. Kinibeliaubergiatdengankerja-kerjadakwahdalammenegakkanpegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah yang sebenar.

BukuinimenceritakanbahawaAhl al-Sunnah ialahpenganut sunnah nabi. Manakalaal-Jam’ahialahpenganuti’tiqadsebagaimanaI’tiqad yang dianuti oleh jamaah para sahabat Nabi s.a.wI’tiqadAhl al-Sunnah initermaktub di dalam al-Quran dan Hadith Nabi s.a.wtetapiianyatidakteratur dan tersusunsecararapi. Pada kurunketigahijrahlahirlah al-Imam Abu Hasan al-Asy’ari. Beliaulah yang bertanggungjawabmengumpul dan merumuskandenganrapiaqidahAhl al-Sunnah wa al-Jama’ahini.

(silabacakeseluruhannya di dalambukuini ;terbitanJabatan Mufti Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan).

 

Sebarangpertanyaan dan pembelianbolehberurusandengan Unit Sumber Maklumat, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri di talian : 06-7652426 / 06-7652416

RIBA DI DALAM PERNIAGAAN

 

 

Tajuk: Riba Di Dalam Perniagaan “Sejauh Mana Kita Menyedarinya”

 

Penerbit: Jabatan Mufti Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan

 

Tahun terbit: 2012

 

Harga: RM4.00

 

Bil Halaman: 17 muka surat

 

Sipnosis:

Pengenalan model perniagaa baru serta kepantasan urusniaga pada hari ini memberi  cabaran kedua umat islam umumnya dan para ilmuan Muamalat islam khususnya untuk menilai keserasian sesuatu urusniaga tersebut berpandukan garis panduan Syariah. Gabungan teknologi maklumat dan perniagaan hari ini semakin kompleks, namun dalam masa yang sama menyumbang kepada potensi, peluang dan cabaran yang besar kepada masyarakat. Tambahan pula, keperluan perbandingan metodologi hukum di antara mazhab-mazhab muktabar, khususnya di antara empat mazhab fiqh islam yang utama (Hanafi, Maliki, Shafie, dan Hanbali), menjadikan perbincangan Muamalat islam pada hari ini semakin mencabar dan seharusnya seseorang ilmuan Muamalat islam tidak patut tergesa-gesa dalam mengeluarkan hukum halal haram berkaitan urusniaga semasa. Perniagaan pada hakikatnya adalah satu istilah yang sangat luar kerana ia boleh merangkumi sebarang aktiviti yang dilakukan oleh mana-mana individu atau institusi untuk mendapatkan keuntungan. Namun begitu, istilah perniagaan di dalam risalah kecil ini lebih meruju kepada B2C atau business-to-customer yang merujuk kepada segmen……

…. (sila baca keseluruhannya di dalam buku ini terbitan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan)

Sebarang pertanyaan dan pembelian, sila hubungi 06-7652526 / 2426 / 2416 ( Unit Sumber Maklumat )

 

Nihayah Al-Matlub Li Tasfiyah Al-Qulub

 

Tajuk : Nihayah Al-Matlub Li Tasfiyah Al-Qulub

 

Penulis : Shaykh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq

 

Pentahqiq : Dr. Abdul Manam bin Mohamad al-Merbawi

 

Penerbit : Jabatan Mufti Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan

 

TahunTerbit : Cetakan Pertama 2013

 

Harga : RM10.00

 

Bil Halaman : 76 muka surat

 

Sipnosis :

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Segala kepujian itu hanyalah bagi Allah semata-mata. Solawat dan salam ke atas kesudahan para nabi, keluarga, sahabat empunya kisah hidup yang mulia. Wahai Para pengamal (Ikhwan) tarekat Naqshabandiyyah yang Maha Tinggi (aliyyah) ini, hendaklah anda mengetahui bahawa inilah satu risalah (buku kecil) yang mengandungi semua kaedah amalan yang diamalkan dalam tarekat ini, berasakan cara yang saya terima secara lisan daripada guru saya iaitu Shaykh Murshid Kamil Mukammil, Faqir Muhammad Andakhawi al-Bukhari r.h di Mekah al-Musharrafah. Risalah Ini disusun dan ditulis bertujuan memudahkan para sahabat saya untuk mengalkannya. Saya berkata, tujuan menjalani tarekat ahli sufi ialah ……….

(sila baca keseluruhannya di dalam buku ini terbitan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan).

 

Sebarang pertanyaan dan pembelian boleh berurusan dengan Unit Sumber Maklumat, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri di talian :

06-7652526 / 2426 / 2416